Germanlingva superrigardo

Kion vi trovos en miaj hejmpa^goj?

Kien vi trovos kie?

Por kio ekzistas jam Esperanto-resumo?


Esperanto en mia pa^garo

Berlino
Botaniko
Esperanto
Fiziko
Fiziologio
Fongermana
Latino
Lingvoj
Ludoj
Matematiko
Olduloj
Private
Tekniko
Zoologio

Miaj pa^goj estas germanlingvaj. Sed multaj el ili havas resumon en Esperanto. Esperantajn pa^garojn nur atentas Esperanto-parolanto. Kiu ne komprenas Esperanton, tiu nur rimarkas, ke estas fremda. nekomprenebla kaj nekonata lingvo . (E^c kiu jam foje vidas presitajn Esperanto-pa^gojn, en interreto ne rekonos tekston kiel Esperantan, ^car plej ofte mankas la tipaj supersignoj kaj nia alie tiel harmonia kaj belsona lingvo ^sajnas neprononcebla lingva^co. Kaj se ili ^gis tiam ne vidis alian Esperanto-tekston kaj ne aüdis Esperanton, ili konjektas Esperanton abomena kaj repu^sa idiomo. Kiu skribas cxgxhxjhsxux, tiu malpropagandas Esperanton! (Sed tio estas ja ankaü alie oftflegita kutimo fllanke de niaj mallerte varbantaj lingvamikoj.) Unue mi preferis skribi laü Zamenhofa maniero (vidu liajn "Lingvaj Respondoj"n) ch, gh, hh, jh, sh kaj ü. (Ankaü se "aux" anstataü "aü" aspektas ech pli elegante kvazaü france: la u-hoko ne estas supersigno kaj meritas alian traktadon.) Kaj kiu timas, ke oni ne komprenas kaj misprononcas "kuracherbo" äu "rughara", skribu eble pli bone "bus'halto". Sed nun mi tamen uzas la supersignon, se ankaü antaükuran, kaj skribas ^c, ^g, ^h, ^j, ^s, ^C, ^G, ^H, ^J, ^S. Tio povus e^c ^sajni kvazaü moderna desino, al kiu oni baldaü kutimi^gos.
Miajn germanajn tekstojn kelkiam vidas kaj legas germana retumanto, kaj nepre li vidas la mencion de Esperanto kaj la Esperanto-resumojn. Li vidas, ke io tia ekzistas kaj ke Esperanto ankoraü ekzistas kaj ke ^gi estas uzebla kaj kun certa memkomprenebleco estas uzata kvazaü la aütoro atendas, ke sufi^ce klera mondano komprenas ^gin, eble prefere al la truda, neneütrala, nacipropra angla lingvo favoranta denaskajn anglolingvanojn..
Mi opinias, ke tia kvazaü memkomprenebla resumado estas speciale grava: pli ol daüra propagandado. Alie kelkiu inklinus demandi, ^cu oni per Esperanto povas paroli ankaü pri alia temo ol pri Esperanto.

Miaj pa^goj principe tekstas germanlingve. Tre malmultaj el ili ekzistas nur en Esperanto aü havas Esperantan version. Sed kelkfoje trovi^gas jam resumo en Esperanto, Kaj se tio mankas, la enhavo per formuloj aü bildoj ofte estas inter la lingvoj sufi^ce komprenebla kaj la programoj estas intuicie funkciigeblaj.
Kie Esperanto-resumoj jam ekzistas, vi povas vidi en la unuopaj ^capitretoj de tiu superrigardo ^ci. Krome ekzistas speciala listo de la ^gisnunaj resumoj.


Temoj, Enhavoj, Objektoj

Mar^gene de la matematiko

rechtwinkliges Dreieck (3,4;5)

Pitagoro kun entjeraj termoj: ekzemple 32 + 42 = 52. ^Cu vi scias pluajn ekzemplojn? Ekzistas aliaj entjeraj formuloj.
Provu, ser^cu tiajn mem !
Pli komforte konsultu la pa^gon (kaj programon).Uzu la supran ligilon!.
E-resumo mankas.

Überlagerte Sinuskurven

Sinuskurboj resp. partotonoj: Pluraj el^suteblaj programoj montras kurbajn superpoziciojn kaj fazdiferencojn en diversaj variantoj Estas e^c unu programo kun stokasta elekto de parametroj.
E-resumo mankas.

Fractint-Fraktal

^Haoso kaj fraktaloj (el^sutebla JOT PLUS dosiero): Nefakulo mi skribas tiun leksikonon por nefakuloj. Ofte laiko pli facile komprenas ^cidevenan tekston. Sed ^gis nun ^gi nur enhavas kelkajn etajn artikeletojn.
E-resumo mankas.

Cikloidoj kaj epiciklojestas figuroj, kiujn desegnas cirkloj, kiuj rondiras ^cirkaü cirkloj - sed en diversaj manieroj. Cikloidon desegnas punkto, kiu estas ligita kun cirklo cirkulanta super aü sub periferio de alia cirklo. Ekzistas ne tro granda nombro de cikloidoj. Sed oni trovas ilin ofte en matematikaj lernolibroj kaj pritraktas ilin en lernejoj.Epicikloestas cirklo, kies centro cirkulas sur la periferio de alia cirklo. Tiamaniere povas sekvi tuta ^ceno de tiaj cirkloj, unu post alia. Per ili la antikvaj astronomoj modelis en terocentra sistemo la planetmovojn vidatajn de la tero. Malgraü tiu servo pli ol miljara oni ne trovas ilin en matematikaj instruo kaj lernolibroj. ^Cu eble oni hontas pro la erara vojo - kvankam oni e^c in modernaj planetarioj uzas epiciklojn por komforte kalkuli la planetkuroj?
Kun E-resumo.

Epizykel

Perigramon mi nomis la kurbon, kiun desgnas punkto rondiranta sur la periferio de la lasta cirklo en vico de sinsekvantaj epicikloj (vidu supre!). Neniu alia ol vi kaj mi vidis ^gis nun tiujn ornama^jojn en senfina formvario. Inter ili estas interalie la cikloidoj, kiuj estas ^ciuj desegneblaj kiel perigramoj. Mi. donas formulon por kalkule ^san^gi. tien.) Aspektu kaj ^guu elektitajn perigramojn kaj mem kreu novajn! Vi povas elekti la parametrojn po de du ^gis ses rondirantaj cirklojnkloj.
Kun E-resumo..

Kalendaro kaj kronologio: Pensoj pri dato kaj kalendaro. La dua ligilo gvidas al la siatempe pridisputita demando, kiam komenci^gas nova jarmilo.
Kun E-resumoj2000 kaj 1900..

Fiziko kaj Fiziologio

brechende Kugel

Refrakta globo: Per la el^sutebla programo vi povas bilde konduki lumradion en ia alteco kaj direkto tra vitra globo aü cirklofoma lento.Montrataj estas la incida kaj elira perpendikloj kaj la radia vojo antaü, en kaj malantaü la globo. Okaze oni vidas la totalan reflekton.
Sen Esperanto komprenebla:: E-resumo mankas.

Distanca vidado La teksto klarigas, kiel estas eble, vidi objektojn pli foraj ka pli proksimaj kaj donas ekzemplajn bildojn..
Kun E-resumo.

Tekniko

Komputilo kaj interreto

Eniac

Komputila kroniko ((el^sutebla JOT PLUS dosiero) laü jaroj ordita. nekompleta kiel ^ciuj miaj tekstoj kaj faktolistoj. Sed tamen oni trovas jam sufi^ce da interesaj datenoj. Eble ne ^ciuj estas korektaj, ^car mi nur kolektis materialon el diversaj fontoj, ne mem esploris, nur komparis kaj esprimas dubojn pro kontraüdiroj. Apendice estas listoj de historiaj komputiloj kaj komputilaj muzeoj - same nekompletaj.
E-resumo mankas.

Dosier-fina^joj. (el^sutebla JOT PLUS dosiero). La lastaj (plej ofte) tri literoj (post punkto) en dosiernomo ("ekstensio") estas ofte enigmaj. Sed kompreni ilin helpas en programuzado. Tiu scio ebligas ne nur komprenon de la funkcio, sed ankaü taksi la apartenon al iu programo aü la malhaveblecon de dosiero. ^Ci tie vi trovos longan liston ne de ^ciuj, sed de multaj fina^joj, ne ^ciam jam la plej novajn. Sed speciale la arkaikaj ests interesaj kiel el^jetindaj postresta^joj de longe forgesitaj programoj. - Kroma E-resumo ne tre helpus. La fina^jsignifo enhavas sufi^ce da anglaj terminoj.
E-resumo mankas.

JOT Plus

Favoritoj (legosignoj, preferitaj retadresoj). Nur kvar programojn mi menciis tie kaj rekomendas el^sutadon kaj a^ceton post provo. Ili estas (1) la konceptprogramo Jot-Plus, ofte uzata kaj nomata de mi, (2) la dume ^cie konata kaj rekomendata bildrigardilo Irfan-Vieweta kaj rapida, kaj tamen multefunkcia, (3) Kyodai-Mahjongg, la miaopinie plej bona Mahjongg-ludo, kun diversaj ludmanieroj kaj amaso da desinoj, kiun vi povas pliigi je propraj eltrovoj kaj (4) la mirinda fervojretmodeliga programo Bahn, per kiu oni povas konstrui e^c grandajn relsistemojn kaj tie veturigi trajnon. Oni trovas postmodelojn laü tutmondaj linikonektoj kaj povas mem kredi novajn.
E-resumo mankas.

Trafikiloj

Bochmann-Lokomotiven

Bahn kaj Upolis: Per la ^jus antaüe menciita programo Bahn mi kreis retsistemon kun veturantaj trajnoj kaj nomis ^gin Upolis (pragreke: ne-urbo). Alie ol la sur^suteblaj BAHN-realigaj programoj en interreto ^gi ne remodelas realan fervojlinearon, sed estas fikcio. Al mi nefakulo mankas akurataj datenoj, kaj tempo kaj pacienco por akriba imitado. Mi nur povas fantazii kvazaü mi muntus gigantan hejman modelfervojon - sed neniu havas hejme tiel grandan ^cambregon. Kaj inventemo kaj krea fantazio povas pli libere kaj plezurige prosperi.
La funkcianta programo estas en germana lingvo, sed sufice intuitive komprenebla .,

Rambler von 1909

En mia fongermana poruzanta magazeno Foonmikss (vidu malsupre) trovi^gas daüra rubriko pri .aütomobilhistorio, bedaürinde nur malofte novenhava.. Eble ja estas mia fonetika skribmaniero de la germana lingvo pli facile legebla ol la (nov)oficiala por alilingvulo, kiu iom bu^se regas la germanan, sed ne skribe.
E-resumo mankas.

Rambler von 1909

Listo de marveturaj ma^sinpelatajPasa^ger^sipojjam sufi^ce ri^cenhava, kiu ebligas rapidan superrigardon pri la laütempa evoluo inter 1807 kaj 2004.(El^sutebla JOT PLUS dosiero). La bildo montras la lastan ankoraü kun helpaj veloj vapor^sipon "Etruria" (Cunard Line, lan^co en 1885).
E-resumo mankas.

Botaniko

Orchideen in Tropenhaus

^Ciujn genrojn de la kovritsemaj florplantoj(angiospermoj) vi trovas ordigitaj laü ordoj kaj familioj en el^sutebla JOT-PLUS dosiero. Krom la sciencaj nomoj de tutpreskaü ^ciuj genroj vi ne malofte trovas la germanan nomon kaj informojn pri kreskejo, aspekto, efiko kaj ekonomia utiligo. Kelkfoje sekvas specioj de la respektivaj genroj kun siaj karakterizaj ecoj. Vi mem povas ri^cigi tiujn indikojn laü bezono aü pla^co. Kaj vi povas uzi la klasifikan skemon por retroveble enordigi literaturindikojn, apartajn presa^jon aü similan. E^c la nefakulo trovos sufi^ce da interesa^joj kaj surprizoj, ekzemple pri nesupozataj parencaj rilatoj inter konataj plantoj. Apenaü mankas iu el tiuj miloj da genroj. En tia formo vi nenie trovos similan.
E-resumo mankas.

Zoologio

Dinosaurier

Dinosaüroj (el^sutebla JOT PLUS dosiero). Alfabeta listo kaj sistemo de kiel eble plej dinosaüraj genroj (kaj specioj). Ja ekzistas sufi^ce da belaj codoromoj kun bildoj. Sed ofte oni tie erarvagas ne trovante sisteman superigardon. Kaj ofte ili pli servas al infaneca distremo kaj ludplezuro.
E-resumo mankas.

Bergamaska hundo

Hundorasoj (el^sutebla JOT PLUS dosiero): tre ofte oni aüdas nomon de nekonata hundoraso. Oni demandas sin: kiuj krome ekzistas, kiom da rasoj ekzistas entute. Kiuj eble estas nur sininimoj? Kiuj rasoj estas aprobita de FCI, la Internacia Kinologia Federacio, kaj al kiu de îgaj grupoj apartenas tiu raso. Mia listo helpas. Sed bedaürind mankas bildoj kaj nur malmulte estas pridskriboj.
E-resumo mankas.

Kiewa ZzooZoologiaj ^gardenoj(el^sutebla JOT PLUS dosiero): Kvazaü kartoteko de amaso da zooparkoj kaj akvarioj el tuta mondo. Ofte vi trovos detalojn, pli ofte nur nomon aü adreson aü retadreson, per kiu vi povas ekscii pli pri la respektiva zooparko kaj vidi bildojn en interreto.Kaj kiel en ^ciuj JOT PLUS-dosieroj vi mem povas aldoni pluajn instituciojn, detalojn kaj personajn imresojn.
E-resumo mankas.

Berlino

Brandenburger Tor

Nota^joj (pri Berlino Kolekto de privataj notoj ^cefe topografiaj, pli historiaj ol aktualaj. Ofte mankas, kion vi trovas en ^ciu gvidlibro, sed estas dataloj kaj specialaj kunmeta^joj, kiuj kutime mankas tie. Samkiel en ^ciuj miaj tekstoj vi riskas legi erarojn kaj nekorektajn konjektojn.
E-resumo mankas.

Lingvoj

^Generale

Lingvoj de la mondo(el^sutebla JOT PLUS dosiero) Superrigardo pri multaj lingvoj kaj lingvaj familioj - sed ankoraü ne pri ^ciuj. Ankaü tiu kunmeto ekestis kiel notaro por mia privata uzo. El tio kompreneblas tre diversa detaleco kaj certa subjektiveco. Sed vi ne trovos iun libron pri lingvoj - kaj tiuj abundas - en kiu estas ^cio legebla, kion vi povas legi en mia notlibro.
E-resumo estas, sed la tekstoj estas germanlingvaj.

Fonetika skribmaniero por germana lingvo

phondeutsches Motto

Por moki la ne kontentigan kaj tre dubeutilan novan ortografian reformon por germana lingvo mi proponis 1997 radikale fonetan skribmanieron kaj nomis ^gin Foon(doitsh. Sed mi ne elektis por tio la internacian fonetikan alfabeton tro rigidan kaj malfacile aplikeblan por ^ciutaga uzo (speciale per komputilo), sed kreis regulojn por difini la sonvaloron de normalaj literoj. Dumtempe mi opinias tiun nerealan kaj ne serioze intencatan projekton interesa, ^ciuokaze amuza kaj kelkrilate eble e^c utila kaj esprimiva. Por iu, kiu nur lernis germane paroli per busô kaj oreloj, estas neeble korekte skribi germanan leteron. Sed foongermane li rapide lernos skribi - kaj sendante retpostâjon nur indiku kaj citu miajn foon-pa^gojn por oficialigi sian literelekton..
Kun E-Resumo. Eble vizitu germanlingvan menuon pri ^ciuj miaj temrilataj pa^goj.
Ekzistas ankaü sendepende de s-ro Horst Stöckl kreita konkura produkto "Dudenhammer". Vi povas kompari tekstprovon en niaj du skribmanieroj.

Latino

Analizante proverbojn, versojn kaj unuopajn frazojn. vi povas kompreni, kiel latino funkcias kaj akiri bazajn sciojn. Aü se vi iam lernis latinan lingvon kaj poste forgesis "cion", vi povas rememori perditajn konojn per.Eta latinkurso, el^sutebla JOT PLUS dosiero.
Ne en Esperanto kaj sen E-resumo.

Vortaro de moderna latino(el^sutebla JOT PLUS dosiero): Sistemata signifogrupoj en alfabeta ordo kun multaj referencoj inter si. Tute nekompleta, sed uzeblaj ekzemploj.
Ne en Esperanto kaj sen E-resumo.

sribtabuleto tempe de Antonino I

Ekzemplaj frazoj (el^sutebla JOT PLUS dosiero): Uzeblaj frazoj aü frazpartoj por latina babilado, kiujn oni povas memori kiel unuopajn lernvortojn.
Ne en Esperanto kaj sen E-resumo.

Proverboj kaj aliaj latinaj eldiroj (Dicta).. Ampleksa kunmeto el aliaj tiaj kolektoj. Parte sekvas germanaj tradukoj kaj tremalmultaj Esperantaj. (Tiujn mi komencis nur je 070816.)
Sed tamen aliloke vi povas tovi en interreto Esperantajn tradukojn de latinaj proverboj.

Latinaj mallongigoj: (el^sutebla JOT PLUS dosiero). Krom klasikaj mallongigoj, kiujn montras al ni ekzemple epigrafoj el antikva aü pli nova tempo. Aktuale:oni uzas tiajn en apotekoj, juraferoj ktp.
Tie ^ci vi trovas kolekta^jon malrapide kreskantan.
Ne en Esperanto kaj sen E-resumo.

Esperanto

Miaj pa^goj principe tekstas germanlingve. Tre malmultaj el ili ekzistas nur en Esperanto aü havas Esperantan version. Sed ofte trovi^gas resumo en Esperanto.
Originale Esperante estas artikoleto pri Esperanto en Interreto, kiu enhavas ligilojn al Esperantaj pa^goj en interreto.
Ja germane, sed pri Esperanto kaj duone en Esperanto, estas leciono por komencanto.
Post kiuj germanlingvaj pa^goj sekvas Esperanto-resumo vi povas legi en la diversaj ^capitretoj de ^ci tiu enhava superrigardo.

Ludoj

Kartenkönige

Pri Freecell: La porsolula kartludo Freecell postulas pli da kombinado ol la pli malnova Vindoza aldono Solitaire. Por memornoti vojojn al sukceso aü la provojn atingi ^gin, mi indikis metodon, simbolnoti la unuopajn ludpa^sojn simile kiel en la ^sakludo (sed pli simple). Krome mi listas la numerojn de ^ciuj Freecell-partioj, en kiuj mi sukcesis.
E-resumo mankas

Layout RuffKyodai-Mahjongg estas ludo speciale de mi ^satata kaj mi rekomendas su^ci ^gin el la reto. Vi povas inventi kaj stori proprajn ludfacojn. La bildo montras mian desinon "Baguette", certe facile solvebla.
E-resumo mankas

Br19 (sä . XX HV)

Bahn. mi rekomendas ^ci tie denove. Ludo ^ce trafiksimulado ne signifas, ke oni povas gajni aü malgajni. Sed inter ludoj same listas aviadaj kal trajnaj simuladoj, kiuj bone modelas la realon.
E-resumo mankas

Alta^guloj

Olduloj estu solidaraj!. Mia intenco precipe estas logi maljunulojn al komputilo kaj interreto, montri al ili la vivo- kaj sciri^cigon, kiun ili per tio povas akiri, sciigi ilin, ke speciale interreto estas facile funkciigebla - kaj ke la nova medio ne estas privilegio de junuloj kaj ne devas nepre obei al iliaj stilpreferoj..
LohanoPa^goj por maljunuloj devas esti facile legeblaj por la okuloj: kun grandaj literoj kaj ne helbluaj sur helverda fono. Kaj se eble la linioj ne estu tro longaj rilate al ^gia alteco. Do se la pa^go ne havas du kolumnojn apudapude, la rando est ambaüflanke tre lar^ga.

Lohans, ^cinaj ermitoj pratempaj ^sajnas al mi simbolaj por sagêco kaj aktiveco tutkontraüe al la cerbonperdintaj "struldbrugoj", kiujn Swift timige pentris en la Voja^goj de Gulivero. La sola atributo, en kiu mi (forpreskaü) estas identa kun ili, estas la tufaj brovoj. La supra bildo motras unu el inter ili.

E-resumoj mankas

Privataj aferoj

mein privates Wappen

^Car la legantoj de miaj pa^goj estas plej ofte parencoj aü konatoj mi notis memorojn pri mia edzino mortinta en 1999, ankaü ^generale kaj entute pri memorigaj pa^goj en interrreto - kaj pri mimem.
Ludece mi iam elpensis privatan blazonon, kiu iomete plibeligu tiun pagôn. La flava "sago" suprenmontranta simbolas, ke mia familia nomo en Berlina dialekto signifas "supren",
E-resumoj mankas

Zum Menü Varia