Esperanto en reto

>>>Interesaj retadresoj (Interessante Adressen in und über Esperanto)

Interreto estas ankaü por Esperanto nova provoko, nova tasko, nova ^sanco por komuniki, por legi, por skribi kaj verki, por informi^gi kaj informi, por inter^san^gi opiniojn, disvastigi novajn ideojn, por mondskale kontakti ...
La mondo en tuta amplekso estas rekte kaj tuj alirebla kaj enhejmigebla, sursinigebla. Uzu tion! Estos utila por vi, por nia lingvo kaj ^gia komuno. Ne estas ja tiel, ke la Esperantistaro neglektas la interreton. Sed nur ^jus ^cio komenci^gis kaj grandapa^se evoluadas. Pli malfacile ol trovi iujn ajn pa^gojn jam nun estas elekti tiajn, kiuj estas plej interesaj, informaj, distraj aü amuzaj. Pro tio mi provos ^ci tie montri kelkajn adresojn, kiuj ^sajnas al mi utilaj, parte e^c necesaj, simple bonaj kaj mentale profitaj. Sed bedaürinde mi kalka oldulo ne havas ^cies interesojn kaj guston. Do, pardonu, ke la sekva elekto estas nepre subjektiva!. Sed mi minimume provos kapti lar^gan panoramon de ^ciuspecaj kontribuoj. Kaj la listo estas en konstruo kaj longi^gos pli kaj pli! - Promeson!
^Cu intereto estas reto sen araneoj?
Ne, bedaürinde ne! Sed ^cu Esperanto estas speciale dan^gera angulo en la reto? Ne! Kial ne? Nu, monaviduloj apenaü konas aü e^c majstras ^gin. Kaj ^gi estas (bedaürinde) kvazaü nur privata afero sen tro da politikaj aü financaj impliki^go kaj influo.
Mi estas ankaü atingebla per pwruff@uea.org
Sie können mich auch unter dieser Adresse über den Esperanto-Weltverband erreichen.


Interesaj Retadresoj

Interessante Internetadressen in und über Esperanto
Es folgen annotierte Links zu einer Reihe von Esperanto-Seiten im Internet, die ich empfehle, besonders aber solche, die selbst in viele Richtungen weiterführen. Wer sich nur orientieren will, ohne selbst (schon) Esperanto lesen zu können, der kann sich auf der Seite Was ist Esperanto? informieren.

Auch für den, der kein Esperanto versteht, ist es interessant, welch ein vielfältiges Angebot in der Plansprache bereits im Internet angeboten wird.


Mi proponas kaj rekomendas :

Was ist Esperanto?

Ri^caj vojmontrantoj - weiterführende Links

flavaj pa^goj, virtuala biblioteko, Virtuala Esperantujo":


lerni Esperanton - Esperanto lernen

la nova E-elipso Listo de Esperanto-kursoj en interreto
perdi^gis?
Mi ser^cadas eblan novan adreson ....

UEA Universala Esperanto Asocio - der Esperanto-Weltverband

Katalogo de^ciuj aêteblaj libroj de la Libroservo de UEA kun la prezoj en eüro


Tra la mondo - Adressen von Landesverbänden

Australio, Britio, ^Ce^hio,^Cilio,^Cinio, Danio, Finnlando, Flandra,Francio, Germanio nova, Hispanio (Andaluzio), (Kataluna), Hungario, Israelo, Italio, Japana, Kamerunio, Kanado, Kolombio, Koreo, Kostariko, Kroatio, Kubo, Litovio, Malto, Meksiko Nederlando, Nov-Zelando, Pakistano, Pollando, Rusio, Serbio, Sudafriko, SvedioSvislando, Ukrainio, Urogvajo,Usono, Venezuelo


Fakaj Asocioj - Fachverbände für alle Gruppierungen und Themen

nur kelkaj elektitaj - Auswahl :

sekvos - in Arbeit

Diversaj Servoj

Revuoj - Esperanto-Zeitschriften

- Evento (Hungario)
- Retkonfluo (Organo de Tutmonda Federacio de Uneskaj Asocioj)


Lega^jo - Jede Menge Lesestoff

Donki^hoto Eta princo

Pli ol 50000 pa^gojn de beletraj kaj fakaj tekstoj, elektronaj libroj, legeblaj per akrobatlegilo (Acrobat Reader) aü pli komforte en Acrobat eBook Reader, kiun vi povas senkoste riceviGermana Esperanto-Biblioteko
Katalogo de Germana Esperanto-Biblioteko en Aalen
vi ne malhavu. El^sute vi povas ricevi ^gin.


Kolekto por Planlingvoj kaj Esperantomuzeo en Vieno

Fondita 1927 de Hugo Steiner, ek de 1929 ^gi fari^gis parto de la Aüstria Nacia Biblioteko, estis en la Viena.Hofburg (Kortega kastelo). Ek de 1a de decembro 2005 muzeo kaj biblioteko nun estas kaj restas en la palaceto Mollard (Herrengasse 9). Krom muzeaj objektoj enestas 25000 libroj kaj 13000 fotoj.


Pri nia lingvo kaj gramatiko - Über Grammatik und Esperanto als Sprache

Interlingvistiko kaj Esperantologio
estas temaro ege interesa por ^ciu serioza Esperantemulo. Pri tio kaj pri la Gesellschaft für Interlinguistik e. V. (GIL) kaj ties informilo "Interlinguistische Informationen" vi povas rete informi^gi. Valora estas selektita Bibliografio pri interlinguistiko, planlingvoj kaj Esperantologio. Bedaürinde nur, ke la lasta aktuali^go okazis antaü pli ol 2 jaroj.
Pri la sama temo informas ankaü pa^go de la CED


Informoj - Wissenswertes

Vortaroj - Wörterbücher

Reta vortaro


Leksikono - Lexikon

La Vikopedio, rimarkinda internacia leksikono, al kiu ^ciu leganto povas kontribui en regionoj de sia scio, kiu en ^gia Esperanto-versio jam havas pli ol 26000 artikolojn estas ne nur ri^cinforma enciklopedio, sed neel^cerpebla interesa lega^jo por ni Esperantistoj, en kiu ni daüre trovadas novajn artikolojn. Tuj iru tien!


^Ciaj temoj kaj hejmpa^goj - Allerlei Themen und private Seiten

Vikipedio estas enciklopedio Esperantlingva en interreto.
Vi ne nur povas uzi ^gin ser^cante multospecan scion, sed ankaü mem kunlabori. Ne jam ^gi reprezentas kompletan leksikonon, sed en kunlaboro de multaj fakuloj kaj sciantoj tiu celo estos iam atingata. Akcelu tion kunlaborante!

Pri la lingvoj de la mondo
interesi^gas multaj Esperanto^satantoj. Artikoletarojn simile al mia (gemanlingva) pri lingvoj de la mondo, vi trovos en la Virtuala Biblioteko, en la Vikipedio kaj ^ce Stephen Kalb

Kalblando
nomi^gas la hejmpa^go de Stephen Kalb, anglo. ^Gi speciale pla^câs al mi, ^car ^gi estas e^c pli temvaria ol mia. Li ^gin komprenas enciklopedio. Vizitu tium trovejon por legi fakajn artikolojn en Esperanto!

Zum Esperanto-Menü

Zum Menü Varia

Zum Stichwortverzeichnis